Spolupráce na projektu MAP

logo_projektu

Název projektu: MAP – ORP Orlová

Číslo a název výzvy: 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Příjemce dotace: Město Orlová

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090

Anotace projektu:

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:     01.01.2016

Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:              11.01.2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:    31.12.2017

Doba trvání (v měsících):                                                           24

 

Naše škola se do projektu aktivně zapojila, o jeho průběhu Vás budeme průběžně informovat.

___________________________________________

„MAP“ – malá zkratka s velkým obsahem

Tvorba Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) je od letošního ledna další z činností, na kterou se zaměřil odbor školství při Městském úřadě v Orlové. Důvodem je odlišné nastavení programového období EU 2014 – 2020, ve kterém bude velká část podpory v regionálním školství vázána mj. na sběr a vyhodnocování potřeb.

Realizace místních akčních plánů je součásti tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

Po dohodě starostů obcí ORP Orlová se budou MAP zpracovávat za celé území ORP Orlová a ke spolupráci byly přizvány všechny mateřské a základní školy v Orlové, Petřvaldu a Doubravě. Vzhledem k tomu, že MAP vzdělávání jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, budou k spoluúčasti na jejich tvorbě postupně oslovovány všechny subjekty, které s touto cílovou skupinou pracují.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se budou navrhovat konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Místní akční plány rozvoje vzdělávání budou rovněž použity pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3), IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4) a pro posílení územní koncentrace investic.

Co je cílem projektu?

Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Dílčí cíle:

 1. 1. Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování kapacit na úrovni zřizovatelů v území.
 2. 2. Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 3. 3. Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka.
 4. 4. Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi.
 5. 5. Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.
 6. 6. Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich šance na trhu práce.

 

Klíčovým výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán vzdělávání v ORP Orlová (zahrnuje území obcí Orlová, Petřvald a Doubrava), který bude prioritně zaměřen a rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Příprava a realizace MAP umožní v území zapojit do diskuse o hodnotách akce KLIMA (kultura učení, leadership, inkluze, metodická podpora učitele, aktivizující formy učení) zejména ředitele MŠ a ZŠ, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.

Výstupem místního akčního plánu je pak dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv.

Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Celkem se jedná o 19 MŠ a ZŠ v území ORP Orlová. Do projektu je zapojeno všech 19 škol, tj. 100 % škol působících v území.

Výzva: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

Partner projektu: Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace

Fotografie:

forografie_projekt

 

 

 

 

„MAP II – ORP ORLOVÁ“

V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.12.2017 projekt „MAP – ORP Orlová“. Spolupracující obce – Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.

Číslo a název výzvy: 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Anotace výzvy:

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

Anotace projektu:

 • Podpora společného plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO)
 • Zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách
 • Zaměření prioritně na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro osobní i pracovní život
 • Zapojení zákonných zástupců do života škol
 • Spolupráce a výměna zkušeností aktérů ve vzdělávání

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu:     01.05.2018

Datum ukončení fyzické realizace projektu:    30.04.2022

Doba trvání (v měsících):                                   48

Celkové způsobilé výdaje:                                 9 779 000,- Kč

Co je cílem projektu?

Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výzva: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/copy-vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-verze.htm

Cedule projektu
MAP II – ORP Orlová

 

Jarošův_statek_2021_-MŠ_Husova

Enviromentální výukové programy pro MŠ

na Jarošově statku ve Studénce

Venkovní vzdělávací programy jsou založené na přímém kontaktu dětí s prostředím statku a se zvířaty. www.jarosuv-statek.cz

 1. Pomáhej přírodě

Obsah programu:

Děti se seznámí s prostředím a zvířaty na statku. Dozví se základní informace o chovaných druzích zvířat včetně jejich potřeb a možností soužití s lidmi, vyzkouší si práci na farmě a péči o zvířata. V praxi uplatní základní pravidla komunikace a manipulace se zvířaty. Seznámí se s tématem ekologicky šetrné domácnosti a s dopady různých materiálů na životní prostředí. Zamyslíme se nad vlastním (ne)ekologickým chováním.

2. Malý farmář a tvořivá dílnička

Obsah programu:

 • Exkurze – komentovaná interaktivní prohlídka statku s možností přímého kontaktu se zvířaty. Děti si pod vedením lektora prohlédnou statek i zvířata a v průběhu se o nich dozví spoustu užitečných informací a zajímavostí.
 • Hra na malého farmáře – děti si v praxi vyzkouší jednoduché činnosti na statku, čištění a komunikaci s minikoňmi, poníky a ostatními zvířaty.
 • Tvořivá dílnička – jednoduchá výroba z přírodních materiálů nebo druhotných

3. Zvířata na statku

Obsah programu:

 • Hra na malého farmáře – děti si v praxi vyzkouší jednoduché činnosti na statku, čištění a komunikaci s minikoňmi, poníky a ostatními zvířaty.
 • Hra – jak „mluví“ zvířata – povídáme si o tom, že zvířata se dorozumívají zejména pomocí pohybů těla, zraku, čichu, ale také vydávají různé
 • Hra na zvířátka – děti ve skupince dostanou za úkol ostatním představit „svoje“ zvířátko. Předvést zvuk, který vydává, říct, jak se jmenuje samec, samice a mládě. Děti mohou také zvířátko předvádět nebo o něm zazpívat písničku nebo říct básničku.

Organizace:      MŠ Husova 1211 Orlová-Město                                                 Termín:  23. 6. 2021


 

Děti se zúčastnily výukového programu na Jarošově statku ve Studénce. Byla jim dána možnost nahlédnout a zapojit se do chodu statku. Vyzkoušely si, jaké to je, když se musí vyklidit stáj, následně koníka vyhřebelcovat a odměnou jim byla projížďka na koni. Názornou ukázkou byly dětem ukázány typické znaky, jak bezpečně rozpoznat koně od osla. Dozvěděly se nové poznatky o králíkovi, jak se o něj starat, jak si s ním hrát a velkým zážitkem bylo pro mnohé procházka s králíkem na vodítku. V další části statku byly seznámeny s nejmenším plemenem ovcí, kde se také zapojily do jejich krmení. Závěrem si děti vyrobily zápich do květináče v podobě sovičky, který vytvořily z přírodnin nasbíraných na statku. Dopoledne strávené na statku bylo velmi poučné a děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o zvířatech, která zde žijí.

fotky

Financováno z projektu MAP II – ORP ORLOVÁ